DUDA T-SHIRT
Wojtek Domagalski, DUDA T-SHIRT / 2020