schody, parapety, nagrobki
Wojtek Domagalski, schody, parapety, nagrobki / 2012