Baszta Dorotka
Wojtek Domagalski, Baszta Dorotka / 2014