hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Ja z podróży

Wojtek Domagalski zabiera nas w kolejną graficzną podróż po Polsce. Tym razem opuszcza największe miasta i popularne turystyczne szlaki, by zwrócić uwagę na uroki zakątków. Zaprasza do miejsc pozornie przeciętnych, tych które często mijamy niemal bezwiednie, spiesząc się gdzieś dalej. Dla Domagalskiego jednak to miejsca ważne, oswojone i niepowtarzalne: przypadkiem odkryta plaża lub znajoma wieś...
W każdej z piętnastu wybranych lokalizacji, od nadmorskiego Poddąbia, przez Jelenią Górę czy Białowieżę, aż do małopolskiej Szczawnicy, Domagalski celebruje unikatowe kulturowe i przyrodnicze bogactwo. Swobodne i lekkie graficzne interpretacje stają się zapisem chwil zachwytu nad oswajaniem nowych światów. Język wizualny oddaje nastrój odkrywania, przygody, spotkania z tym, co z jednej strony może się wydawać przypadkowe, z drugiej - jest potężnie i silnie zakorzenione
w lokalnej tradycji. Domagalski nie boi się tych nieznanych miejsc, ani ich energii - przeciwnie, wydaje się ciekawski
i bezpretensjonalny niczym dziecko.
W Dębowym Gaju podjeżdżamy razem na rowerze pod wielką górę, w Ćmielowie zwierzęta są jak z porcelany. Do Łowicza zaprasza las wycinankowych drzew, do Włocławka staro-modny fajans. Rzeźby Marii Choduby-Wiśniewskiej z Parku Górnego witają przy szczawnickim ujęciu wód mineralnych. W Wałbrzychu i Kłodawie możemy zobaczyć od środka prawdziwe kopalnie. Plastyczna erudycja miesza się tutaj z prostymi, pozytywnymi emocjami. Domagalski układając trasę "Polski
w plakacie..." przemienia turystyczne peryferia w fascynującą wizualną opowieści o miejscach własnych, prywatnych, często intymnych i odosobnionych. Czasem samotnych, a czasem zwyczajnie nieistniejących.
Grudniowa ekspozycja pokazana zostanie w otwartej przestrzeni pod wiaduktem kolejowym przy ul. Kruczkowskiego na warszawskim Powiślu, w kilkudziesięciu innych punktach stolicy oraz we wsiach i miasteczkach, z których pochodzą, czyniąc
z nich egalitarną, całodobową galerię.
W taką podróż chcę wyruszyć!

Cezary Przybył

Polska w plakacie- jedziemy dalej
Wystawa plakatu Wojtka Domagalskiego,
ul. Kruczkowskiego 3b,
przestrzeń pod wiaduktem kolejowym przy stacji Warszawa Powiśle
OTWARCIE: sobota, 17 GRUDNIA, 13:00
WYSTAWA CZYNNA: 15-27 GRUDNIA 2016

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I from a journey

Wojtek Domagalski takes us for another graphic journey around Poland. This time, he is leaving large cities and popular touristic paths to turn our attention to the beauties of smaller places. He invites us to places seemingly average, which we often go past without even thinking, in a hurry. For Domagalski, those places are important, tamed and unique: a beach found by chance,
or a familiar village...

Domagalski celebrates unique cultural and natural richness in all 15 places he selected – from seaside Poddąbie, Jelenia Góra or Białowieża and Szczawnica in Małopolska. His free and light graphic interpretations become a recording of a moment of delight over taming new worlds. The visual language tells us about the atmosphere of discovery, adventure, meeting something that could seem incidental, but also mightily and strongly rooted in local tradition. Domagalski is not afraid of those unknown places, their energy – the opposite, he seems curious and unpretentious just like a child.
In Dębowy Gaj, we cycle up a big mountain, in Ćmielów animals seem like made of china. In Łowicz, we are invited into a cut-out forest. Włocławek brings an old-fashioned faience. Sculptures by Maria Choduba-Wiśniewska from Upper Park greet us at Szczawnica's mineral waters intake. In Wałbrzych and Kłodawa, we can see the insides of the mines. Art erudition mixes here with simple, positive emotions. Domagalski, in the process of creating his trip for ‘Polska in a poster…', turns touristic peripheries into a fascinating visual story about private, intimate and secluded places. They are often lonely, and often they are simply non-existent.
December exposition will be shown in an open space under a railway viaduct at Kruczkowskiego street in Warsaw Powiśle,
in several other places in the capital and in villages, towns which were an inspiration for the works. We shall have an opportunity to see an egalitarian, all hours gallery.
I want to join such journey!

Cezary Przybył

Poland in a poster – here we go!
Wojtek Domagalski's posters
Kruczkowskiego 3b
the space under a railway viaduct at Warsaw Powisle station
Opening: Saturday, 17th December, 1 p.m.
The exhibition is open between 15th - 27th December 2016

The project has been realised within the framework of the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage